دانلود استانداردهای عملکردی در ساختمان- محتوا و معرفی

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مفاد اساسی در استانداردهای عملکردی برای مجموعه ها و اجزای ساختمان است و در برگیرنده تدوین یک استاندارد برای آن ها می باشد. این استاندارد اصولا برای استفاده کمیته های استاندارد در تدوین استانداردهای عملکردی برای مجموعه ها و اجزای ساختمان کاربرد دارد. این استاندارد برای تهیه انواع دیگر […]

دانلود نشریه  طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)

“نشریه  طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)” ، به منظور ایجاد هماهنگی ، یکنواختی در طراحی و ساخت ورزشگاههای کوچک کشور و همچنین رعایت اصول، روشها و فنون اجرایی متناسب با امکانات موجود و سازگار با شرایط و مقتضیات اقلیمی کشور، تهیه و تدوین گردیده است و در برگیرنده شش فصل، با […]

دانلود کتاب ضوابط طراحی استخرهای شنا _ الزامات عمومی

استخر شنا به مجموعه ای از ابنیه، لوازم، تجهیزات و امکانات اطلاق می شود که با هدف: آبتنی کـردن، شـنا کـردن، شیرجه زدن، آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحی ایجاد شـده اسـت. ابنیـه ایـن مجموعـه، از وسـایل و مـواد معمول بنایی نظیر: سیمان، آجر، فلز و سایر مواد غیر قابل نفوذ و مقاوم ساخته شده […]