نقشه بیمارستان تخصصی ( تک تخصصی - چند تخصصی )

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

مشاهده همه 13 نتیجه

بیمارستان زنان و زایمان
تومان ۶,۰۰۰

بیمارستان زنان و زایمان

فرم : ترکیبی

نوع : تخصصی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس،جراحی،احیا،اداره

طبقه اول : داروسازی، پاتولوژی، مطب پزشکان، آزمایشگاه، آشپزخانه

طبقه دوم : بخش زنان وزایمان، آزمایشهای تصویری، غذاخوری

طبقه سوم : بخش بستری کودکان، بخش بستری بیماران

طبقه چهارم : بخش جراحی، مرکز پرستاران و نگهداری نوزادان، بخش بیماری های عفونی

طبقه پنجم : بخش بستری بیمار، کافه تریا، آزمایشگاه

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

3 نما

4 مقطع

نقشه بیمارستان
تومان ۲۲,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی

نوع : عمومی _ تخصصی

ظرفیت : متوسط

زیر زمین : رخت شور خانه، آشپزخانه و غذاخوری، بخش دیالیز و همو دیالیز، مرکز تحقیقات، داروسازی، سالن همایش، بخش اداری، بخش استراحت پرسنل

همکف : مطب پزشکن، بخش داخلی، پرتو درمانی، آزمایشگاه، بخش آزمایشهای تصویری، بخش پاتولوژی و…

طبقه اول : اورژانس، درمان های سرپایی، بستری موقت، اتاق های معاینه، بخش گچ و…

طبقه دوم : مطب پزشکان، محل بستری بیماران، اتاق های جراحی، بخش مراقبتهای قبل و بعد از عمل، کافه تریا و…

پلان مبلمان طبقات

3 مقطع

2 نما

2 رندر خارجی

نقشه بیمارستان
تومان ۸,۰۰۰

بیمارستان

فرم : گسترده

نوع : تخصصی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس،تشخیص و درمان،مطب پزشکان و…

طبقه اول : مطب پزشکان،بستری بیماران،آزمایشگاه و…

طبقه دوم : اتاق های جراحی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش بستری بیماران

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

پلان فونداسیون

دتایل و جزییات

1 نما

1 مقطع

نقشه بیمارستان 12 طبقه
تومان ۲۷,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان

نقشه بیمارستان اطفال
تومان ۳۰,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان

نقشه بیمارستان انکولوژی _ سرطان
تومان ۳۱,۰۰۰

بیمارستان انکولوژی _  سرطان

فرم : ترکیبی

نوع : تخصصی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، بخش احیا، مطب پزشکان اورژانس، بستری موقت، بخش خدمات عمومی، غذاخوری و آشپزخانه، دپو وسایل، بخش استراحت پرستاران، سالن همایش، مطب پزشکان ، واحد اداری، آزمایشگاه، بخش آزمایش های تصویری و…

طبقه اول : اتاق های عمل، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، بخش بستری بیماران،

طبقه دوم : بخش بستری بیماران

طبقه سوم : بخش بستری بیماران

زیر زمین : تاسیسات،لابراتوار،سردخانه و…

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

ستون گذاری شده

پرسپکتیو

3 مقطع

3 نما

نقشه بیمارستان انکولوژیک – سرطان
تومان ۲۴,۰۰۰

فرم:گسترده

نوع:تخصصی

ظرفیت:کوچک

سایت پلان ، پلان مبلمان طبقات ، پلان آکس بندی ، پلان لکه گذاری ، پلان سیرکولاسیون ، پلان لکه گذاری مساحتها ، پلان سازه

نقشه بیمارستان سرطان
تومان ۲۹,۰۰۰

بیمارستان سرطان

فرم:ترکیبی

نوع : تخصصی

ظرفیت : متوسط

همکف : بخش اورژانس، بستری موقت، سردخانه، آشپزخانه، غذاخوری، بخش اداری، اتاق های عمل، بخش مراقبتخای قبل و بعد از عمل، بخش بستری بیماران، آزمایشگاه و لابراتوار، شیمی درمانی، مطب پزشکان و…

طبقه اول : بخش آموزشی، سالن همایش، اتاقهای بستری بیمار

طبقه دوم، سوم و چهارم : بخش بستری بیماران

سایت پلان

پلان مبلمان  و ستون گذاری طبقات

5 مقطع

4 نما

نقشه بیمارستان کودک
تومان ۳۲,۰۰۰

بیمارستان کودک

فرم : مرتفع

نوع : تخصصی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، بخش احیا، درمان سرپایی،بستری موقت، جراحی، آزمایشگاه، بخش آزمایش های داخلی، بخش آزمایشهای تصویری، انبار، آشپزخانه، سردخانه و…

طبقه اول : بخش های فوق تخصصی، دندان پزشکی، آزمایشگاه مجهز، رختشورخانه، غذاخوری، بخش زنان و …

طبقه دوم :icu  فوق تخصصی، بخش جراحی، بخش مراقبت های قبل و بعد از جراحی، بخش ریکاوری و…

طبقه سوم : بخش اداری، بخش بستری کودکان، بخش جراحی کودکان و…

طبقه چهارم : بخش بستری کودکان (قلب و ریه و گوارش)، نمازخانه،سالن همایش و…

طبقه پنجم : بخش بستری کودکان (غدد و اعصاب)

طبقه ششم : بخش بستری کودکان (خون و ایمونوژی)

طبقه هفتم : بخش جراحی نوزادان

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات با توضیحات فارسی

2 نما

2 مقطع

4 پرسپکتیو حجم

نقشه بیمارستان کودکان
تومان ۱۷,۰۰۰

بیمارستان کودکان

فرم : گسترده

نوع : تخصصی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس، بخش احیا، بخش جراحی، بستری موقت، مطب پزشکان، اتاق های عمل، مراقبتهای قبل و بعد از عمل، کافه تریا، آشپزخانه و …

طبقه اول : آزمایشگاه، بخش مراقبت از کودکان، مطب پزشکان، بخشهای هیدروتراپی، فیزیوتراپی و …بخش اداری

طبقه دوم : بخش آزمایشهای تصویری، مطب پزشکان، بخش اداری

زیر زمین : پارکینگ، رختشورخانه، سردخانه

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

2 مقطع

4 نما

نقشه بیمارستان کودکان
تومان ۲۳,۰۰۰

بیمارستان کودکان

فرم : مرتفع

نوع : تخصصی

ظرفیت : متوسط

زیر زمین : پارکینک اتومبیل، سرد خانه، خشکشویی، آشپزخانه و انبار مواد غذایی،

همکف : اورژانس ، جراحی، درمان سرپایی، مطب پزشکان، بخش عمومی، غذا خوری، بخش کودکان، رزونانس مغناطیسی، توموگرافی، اشعه x و …

طبقه اول : آزمایشگاه بالینی و مجهز، بخش خونگیری نگهداری خون، سالن مدیا، مطب پزشکان و…

طبقه اول : بخش مراقبتهای ویژه، بخش زنان، بخش تهویه، بخش استریل، بخش جراحی تخصصی، مراقبتهای بعد از عمل و …

طبقه دوم و سوم : بخش بازی کودکان، اتاقهای بستری، مطب پزشکان

طبقه چهارم : بخش اداری بیمارستان، اتاقهای بستری

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

پلان اکس بندی

4 نما

2 مقطع

نقشه بیمارستان مراقبت از کودکان
تومان ۲۶,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان

نقشه بیمارستان منطقه ای
تومان ۷,۰۰۰

بیمارستان منطقه ای

فرم : ترکیبی و مرتفع

نوع : تخصصی

ظرفیت : خیلی بزرگ

شامل تمامی تخصص ها در 30 طبقه

سایت پلان

پلان طبقات

پلان اکس بندی

4 مقطع

4 نما

1 رندر خارجی