نقشه بیمارستان ترکیبی

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–16 از 30 نتیجه

بیمارستان
تومان ۲۴,۰۰۰

شماره فایل 2026 – بیمارستان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : پلان طبقات پلان مبلمان پلان مشخصات 2 نما 4 مقطع دسته بندی بیمارستان: برمبنای تخت بستری: کوچک بر مبنای نوع فعالیت: عمومی بر مبنای نوع ساخت: ترکیبی(گسترده و مرتفع) تیم مهندسین آی معمار متشکل از جوانان خلاق و متخصص، با ایده های نو و […]

بیمارستان زنان و زایمان
تومان ۶,۰۰۰

بیمارستان زنان و زایمان

فرم : ترکیبی

نوع : تخصصی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس،جراحی،احیا،اداره

طبقه اول : داروسازی، پاتولوژی، مطب پزشکان، آزمایشگاه، آشپزخانه

طبقه دوم : بخش زنان وزایمان، آزمایشهای تصویری، غذاخوری

طبقه سوم : بخش بستری کودکان، بخش بستری بیماران

طبقه چهارم : بخش جراحی، مرکز پرستاران و نگهداری نوزادان، بخش بیماری های عفونی

طبقه پنجم : بخش بستری بیمار، کافه تریا، آزمایشگاه

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

3 نما

4 مقطع

پلان بیمارستان
تومان ۲۸,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان

دانلود پلان بیمارستان
تومان ۲۰,۰۰۰

شماره فایل : 155 – دانلود پلان بیمارستان فایل مذکور دارای مدارک زیر می باشد : سایت پلان پلان مبلمان طبقات 2 نما 2 مقطع     تفکیک فضاها به صورت زیر می باشد :  زیر زمین : سرد خانه، فیزیوتراپی، غذاخوری، لابراتوار، رختشورخانه همکف : اورژانس، خدماتی، اداری، دندان پزشک، مطب پزشکان، داروخانه، شکسته […]

نقشه بیمارستان
تومان ۲۲,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی

نوع : عمومی _ تخصصی

ظرفیت : متوسط

زیر زمین : رخت شور خانه، آشپزخانه و غذاخوری، بخش دیالیز و همو دیالیز، مرکز تحقیقات، داروسازی، سالن همایش، بخش اداری، بخش استراحت پرسنل

همکف : مطب پزشکن، بخش داخلی، پرتو درمانی، آزمایشگاه، بخش آزمایشهای تصویری، بخش پاتولوژی و…

طبقه اول : اورژانس، درمان های سرپایی، بستری موقت، اتاق های معاینه، بخش گچ و…

طبقه دوم : مطب پزشکان، محل بستری بیماران، اتاق های جراحی، بخش مراقبتهای قبل و بعد از عمل، کافه تریا و…

پلان مبلمان طبقات

3 مقطع

2 نما

2 رندر خارجی

نقشه بیمارستان
تومان ۱۹,۰۰۰

شماره فایل : 2015

نقشه بیمارستان
تومان ۳۵,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، بخش احیا، مطب پزشکان اورژاس، بخش بستری موقت، بخش پاتولوژی، آشپزخانه، غذاخوری، داروسازی، بخش اداری، اتاق های عمل، بخش مراقبتهای قبل و بعد از عمل

طبقه اول : بخش جراحی، مطب پزشکان، بخش زنان و زایمان، بخش بستری نوزادان، بخش مراقبتهای ویژه و…

طبقه دوم : بخش بستری بیماران، اتاقهای عمل، مراقبتهای قبل  بعد از عمل

طبقه سوم : بخش مراقبت از بیماران

زیر زمین : بانک خون، بخش آزمایشات تصویری، آشپزخانه، سردخانه و…

سایت پلان

پلان لکه گذاری

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

3 مقطع

3 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۳۲,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان ، پلان ستون گذاری

نقشه بیمارستان
تومان ۳۵,۰۰۰

شماره فایل : 1916

نقشه بیمارستان
تومان ۱۴,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی

نوع : عمومی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، بخش احیا، جراحی ، مطب پزشکان اورژانس، بستری موقت، بخش زنان، انتقال خون، رستوران، آزمایشگاه، بخش آزمایشهای تصویری، داروسازی، آشپزخانه مرکزی، بخش اداری، سالن همایش و…

طبقه اول : بخشهای داخلی و تخصصی،بخش جراحی، بخش زنان، بخش نگهداری نوزادان و…

طبقه دوم : مطب پزشکان

طبقه سوم : بخش بستری بیماران

طبقه چهارم : بخش بستری بیماران

پلان مبلمان طبقات

پلان آکس بندی

2 مقطع

4 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۳۱,۰۰۰

سایت پلان ، پلان توپوگرافی ، پلان طبقات ،پلان مبلمان

نقشه بیمارستان
تومان ۱۰,۰۰۰

شماره فایل : 2030

نقشه بیمارستان
تومان ۳۳,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان

نقشه بیمارستان
تومان ۶,۰۰۰

سایت پلان ، پلان طبقات ، پلان مبلمان 

نقشه بیمارستان
تومان ۲۱,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی. مرتفع _ زیرسطحی

نوع : عمومی – نظامی

ظرفیت : متوسط

همکف : اورژانس، بخش احیا،بستری بیمار، درمان سر پایی، مطب پزشکان اورژانس، آزمایشگاه و نمونه گیری، بانک خون، اداری و…

طبقه اول و دوم : جراحی سرپایی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل،بخش کودکان، مطب پزشکان، سالن غذاخوری

طبقه سوم : بخش ICU، انبار دارو، مطب پزشکان، بخش بستری، رستوران و…

طبقه چهارم : بخش ICU، انبار دارو، مطب پزشکان، بخش بستری

طبقه پنجم : بخش زایمان، آماده سازی قبل و بعد از عمل، بخش نگهداری از نوزادان، بخش بستری بیماران

طبقه ششم و هفتم : بخش بستری بیماران

طبقه هشتم : اداری

زیر زمین اول : پارکینگ، جراحی لیپاروسکوپی، جراحی عمومی، جراحی تخصصی، مراقبتهای قبل و بعد از عمل،انبار و تجهیزات و…

زیرزمین دوم : پارکینگ،بخش آزمایشهای تصویری، بخش شیمی درمانی, بخش رادیوتراپی و…

زیر زمین سوم : پارکینگ، مورگ، انبار، انباز زباله، رختشورخانه و…

زیرزمین چهارم : پارکینگ

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

1 مقطع

3 نما

نقشه بیمارستان
تومان ۱۹,۰۰۰

بیمارستان

فرم : ترکیبی

نوع : عمومی

ظرفیت : کوچک

همکف : اورژانس با تمامی بخش های لازم، کافه تریا، سالن همایش، مطب پزشکان متخصص، انبار و تاسیسات و…

طبقه اول : بخش جراحی، آماده سازی قبل و بعد از عمل، بخش مراقبت های ویژه، بخش اداری، بخش زایمان، بخش نگهداری از نوزادان،بخش بستری بیماران و مادران

طبقه دوم : بخش بستری بیماران، محل استراحت پزشکان

طبقه سوم : بخش بستری بیماران

سایت پلان

پلان مبلمان طبقات

2 مقطع

2 نما