دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز

تعریف بناهای درمانی مخصوصا ” بیمارستان ها گونه ای از ساختمان ها هستند که برنامه ریزی و طراحی آن ها به علت پیچیدگی و گستردگی عملکرد فضاها، بخش ها و قسمت های مختلف آن ها، نیاز به دانش و تجربه مخصوص به خود را دارد. در روند برنامه ریزی و طراحی معماری بیمارستان های عمومی، […]

دانلود کتاب راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز

هدف، حدود و دامنه ی کار هدف از تهیه و تدوین این نشریه ( جلد سوم از کتاب یازدهم )، ارائه ضوابط و معیارهای راهنما برای طراحی و اجرای تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز در بیمارستان های عمومی و آموزشی از دیدگاه مباحث مربوط به رعایت مقررات و استانداردها و نکات فنی لازم […]

دانلود کتاب طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز

حدود و دامنه ی کار این جلد از کتاب 11 ( جلد دوم ) راهنمایی است برای طراحی تاسیسات مکانیکی زیر، هر چند در برخی موارد می تواند برای دست اندرکاران اجرای کار و دوره ی بهره برداری نیز مورد استفاده قرار گیرد: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع تاسیسات بهداشتی این جلد از […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی / جراحی

مقدمه در شروع مطالعات کلی دانلود نشریه ” طراحی بناهای درمانی ” ، بیمارستان عمومی مدنظر قرار گرفته است که ابتدا بخش ها و قسمت های مختلف آن مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به کل بیمارستان پرداخته می شود . کتاب حاضر تحت عنوان ” راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی

مقدمه در شروع مطالعات کلی ( دانلود نشریه ) ” طراحی بناهای درمانی ” ، بیمارستان عمومی مدنظر قرار گرفته است که ابتدا بخش ها و قسمت های مختلف آن مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به کل بیمارستان پرداخته می شود . کتاب حاضر تحت عنوان دانلود نشریه ” راهنمای طراحی تاسیسات برقی […]

دانلود نشریه راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی / جراحی

مقدمه در شروع مطالعات کلی ( دانلود نشریه )  ” طراحی بناهای درمانی ” بیمارستان عمومی مورد نظر قرار گرفته است که ابتدا بخش ها و قسمت های مختلف آن مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به کل بیمارستان پرداخته می شود . اولین سری مطالعات در مورد بخش های بستری داخلی / جراحی […]

دانلود کتاب استانداردهای نقشه کشی ساختمانی

هدف از این مجموعه استانداردهای نقشه کشی ساختمانی، تامین یک روش هماهنگ و یکنواخت به منظور تهیه نقشه های مهندسی ساختمانی برای پروژه های عمرانی کشور است . برای هر فصل ده هزار شماره استاندارد و برای هر موضوع شماره استاندارهای اختصاصی داده شده است که می تواند استانداردهای آتی مربوط به همان موضوع را شامل […]