دانلود کتاب ضوابط طراحی استخرهای شنا _ الزامات عمومی

استخر شنا به مجموعه ای از ابنیه، لوازم، تجهیزات و امکانات اطلاق می شود که با هدف: آبتنی کـردن، شـنا کـردن، شیرجه زدن، آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحی ایجاد شـده اسـت. ابنیـه ایـن مجموعـه، از وسـایل و مـواد معمول بنایی نظیر: سیمان، آجر، فلز و سایر مواد غیر قابل نفوذ و مقاوم ساخته شده […]

دانلود کتاب طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان

حدود و دامنه کار این نوشتار عمدتا راهنمایی است برای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان در بیمارستان های عمومی و بیمارستان های عمومی آموزشی شامل سیستم های زیر، هر چند در برخی موارد می تواند برای دست اندرکاران اجرای کار و دوره نگهداری و بهره برداری نیز مورد استفاده قرار گیرد. روشنایی پریزهای برق […]

دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان

هدف در روند برنامه ریزی و طراحی معماری بیمارستان، نیاز به آشنایی کامل با عملکرد کل بیمارستان و بخش ها و قستمت های مختلف آن است. آشنایی با عملکرد بخش ها و فضاهای هر بخش از بیمارستان عمومی از زوایای گوناگون انجام می گیرد. هدف از مطالعاتی که تحت عنوان ” راهنمای برنامه ریزی و […]