دانلود کتاب ضوابط طراحی استخرهای شنا _ الزامات عمومی

استخر شنا به مجموعه ای از ابنیه، لوازم، تجهیزات و امکانات اطلاق می شود که با هدف: آبتنی کـردن، شـنا کـردن، شیرجه زدن، آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحی ایجاد شـده اسـت. ابنیـه ایـن مجموعـه، از وسـایل و مـواد معمول بنایی نظیر: سیمان، آجر، فلز و سایر مواد غیر قابل نفوذ و مقاوم ساخته شده […]