دانلود نشریه طراحی ساختمانهای آموزشی(برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)

مجموعه حاضر تحت عنوان “ ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی(برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)” اصول و ضوابط طراحی مدارس ابتدایی دوره اول و دوم به صورت تک دوره ای و ترکیبی شهری و روستایی و مدارس متوسط تک دوره ای و ترکیبی شامل دو دوره اول و دوم شهری و دوره اول متوسط […]