دانلود نشریه طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز

هدف از تهیه “نشریه طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز“نشریه یکنواخت سازی طراحی هیدرولیکی سازه های اتصال و تخلیه زهکش ها و هماهنگی در تهیه نقشه های این گروه از سازه ها میباشد. سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز به مجموعه سازههایی اطلاق میگردد که یک زهکش روباز درجه پایینتر […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه ی نوزادان

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه ی نوزادان” سومین جلد از کتاب بخش مراقبت ویژه ی نوزادان (NICIU)  می باشد. این نوشتار عموما راهنمایی است برای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های عمومی و بیمارستان های عمومی آموزشی شامل سیستم های زیر، هر چند در برخی […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه ی نوزادان

کتاب حاضر تحت عنوان “ راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه ی نوزادان” دومین جلد از کتاب بخش مراقبت ویژه ی نوزادان (NICU) می باشد. این نوشتار عمدتا راهنمایی است برای طراحی تاسیسات مکانیکی زیر، هر چند در برخی موراد می تواند برای دست اندرکاران اجرای کار و دوره ی نگهداری و بهره برداری […]

 دانلود نشریه راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU  

هدف از مطالعاتی که تحت عنوان “راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU ” انجام گرفته بررسی همه جانبه در مورد عملکرد بخش مراقبت ویژه نوزادان از زوایای گوناگون مانند: آشنایی با شرایط فیزیکی نوزادان نارس و نوزادان کامل بیمار آشنایی با تجهیزات پزشکی که در بخش مراقبت ویژه نوزادان مورد […]

 دانلود نشریه راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U 

این کتاب تحت عنوان “راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U.” از سری مطالعات در مورد بخش های مراقبت ویژه I.C.U. می باشد. هدف از این مطالعات بررسی و پژوهش همه جانبه در مورد عملکرد بخش های مراقبت ویژه می باشد. تا بتواند مبانی برنامه ریزی و طراحی و معیارهای لازم […]

 دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب 

“راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب“به ضوابط و معیارهای سیستم هـای تاسیسـات برقـی بخـش تـوان بخشـی قلـب میپردازد ولی به رابطه ی این سیستم ها با سیستمهای مرکزی بیمارستان نیز در حـد نیـاز توجه دارد. بناهای درمانی مخصوصا بیمارستانها گونه ای از ساختمانها هستند که برنامه ریزی و طراحی معماری آن نیاز به […]

 دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب 

نشریه “راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب“، راهنمایی است برای طراحـی تاسیسـات مکانیکی زیر، هر چند در برخی موارد میتواند برای دست انـدرکاران اجـرای کـار و دوره ی بهره برداری نیز مورد استفاده قرارگیرد: – تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع – تاسیسات بهداشتی بناهای درمانی مخصوصا بیمارستان ها گونه ا ی […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب 

“راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب“، سیزدهمین کتاب از سری اول مطالعات پژوهشی است که در سه رشته ی معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی انجام گرفته است. در این جلد از کتاب، مفاهیم برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب، همراه با عملکرد فضاها و تجهیزات پزشکی، نقشه فضاها، برنامه فیزیکی (برنامه […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU

هدف از تهیه و تدوین نشریه”راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU “، ارائه ی ضوابط و معیارهای راهنما برای طراحی و اجرای تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب در بیمارستان های عمومی و آموزشی از دیدگاه مباحث مربوط به رعایت مقررات و استانداردها و نکات فنی لازم الاجرا و هم […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه ی جراحی قلب 

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه ی جراحی قلب” دومین کتاب از مطالعات در رابطه با بخش مراقبت ویژه ی جراحی قلب CSICU اختصاص دارد. بخش مراقبت ویژه ی جراحی قلب در بیمارستان های منطقه ای با تاکید بر تخصص قلب و در بیمارستان های قطبی و کشوری، از ظرفیت […]