دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب 

“راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب“به ضوابط و معیارهای سیستم هـای تاسیسـات برقـی بخـش تـوان بخشـی قلـب میپردازد ولی به رابطه ی این سیستم ها با سیستمهای مرکزی بیمارستان نیز در حـد نیـاز توجه دارد. بناهای درمانی مخصوصا بیمارستانها گونه ای از ساختمانها هستند که برنامه ریزی و طراحی معماری آن نیاز به […]

 دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب 

نشریه “راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب“، راهنمایی است برای طراحـی تاسیسـات مکانیکی زیر، هر چند در برخی موارد میتواند برای دست انـدرکاران اجـرای کـار و دوره ی بهره برداری نیز مورد استفاده قرارگیرد: – تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع – تاسیسات بهداشتی بناهای درمانی مخصوصا بیمارستان ها گونه ا ی […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب 

“راهنمای طراحی بخش توان بخشی قلب“، سیزدهمین کتاب از سری اول مطالعات پژوهشی است که در سه رشته ی معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی انجام گرفته است. در این جلد از کتاب، مفاهیم برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب، همراه با عملکرد فضاها و تجهیزات پزشکی، نقشه فضاها، برنامه فیزیکی (برنامه […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU

هدف از تهیه و تدوین نشریه”راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU “، ارائه ی ضوابط و معیارهای راهنما برای طراحی و اجرای تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب در بیمارستان های عمومی و آموزشی از دیدگاه مباحث مربوط به رعایت مقررات و استانداردها و نکات فنی لازم الاجرا و هم […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه ی جراحی قلب 

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه ی جراحی قلب” دومین کتاب از مطالعات در رابطه با بخش مراقبت ویژه ی جراحی قلب CSICU اختصاص دارد. بخش مراقبت ویژه ی جراحی قلب در بیمارستان های منطقه ای با تاکید بر تخصص قلب و در بیمارستان های قطبی و کشوری، از ظرفیت […]

 دانلود نشریه راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلبCSICU 

مطالعات و بررسی های کتاب ” راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلبCSICU ” مربوط به موضوع خدمات قلب در بیمارستان، بر اساس قرارگیری بخش های مربوطه در بیمارستان عمومی است که شامل تخصص های مختلف پزشکی می باشد. برنامه ریزی و خدمات قلب در بیمارستان عمومی، بستگی به ظرفیت بیمارستان، […]

 دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب 

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب” سومین جلد از کتاب بخش کاتتریزاسیون قلب می باشد. هدف از تهیه و تدوین این نشریه، ارائه ی ضوابط و معیارهای راهنما برای طراحی و اجرای تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب در بیمارستان های عمومی و آموزشی از دیدگاه مباحث مربوط به رعایت مقررات […]

 دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب 

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب” دومین جلد از کتاب بخش کاتتریزاسیون قلب می باشد. این جلد از کتاب راهنمایی است برای طراحی تاسیسات مکانیکی بیان شده در ادامه ، هر چند در برخی موارد می تواند برای دست اندرکاران اجرای کار و دوره ی بهره برداری نیز مورد استفاده […]

دانلود نشریه راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب

کتاب “راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب” جلد اول کتاب مفاهیم برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب می باشد که همراه با عملکرد فضاها و تجهیزات پزشکی، نقشه فضاها ، برنامه فیزیکی و مشخصات درها و نازک کاری هر فضا ارائه می گردد. خدمات قلب در بیمارستان مجموعه ای از […]

دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز

تعریف بناهای درمانی مخصوصا ” بیمارستان ها گونه ای از ساختمان ها هستند که برنامه ریزی و طراحی آن ها به علت پیچیدگی و گستردگی عملکرد فضاها، بخش ها و قسمت های مختلف آن ها، نیاز به دانش و تجربه مخصوص به خود را دارد. در روند برنامه ریزی و طراحی معماری بیمارستان های عمومی، […]