دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه ی نوزادان

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه ی نوزادان” سومین جلد از کتاب بخش مراقبت ویژه ی نوزادان (NICIU)  می باشد. این نوشتار عموما راهنمایی است برای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان های عمومی و بیمارستان های عمومی آموزشی شامل سیستم های زیر، هر چند در برخی […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه ی نوزادان

کتاب حاضر تحت عنوان “ راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه ی نوزادان” دومین جلد از کتاب بخش مراقبت ویژه ی نوزادان (NICU) می باشد. این نوشتار عمدتا راهنمایی است برای طراحی تاسیسات مکانیکی زیر، هر چند در برخی موراد می تواند برای دست اندرکاران اجرای کار و دوره ی نگهداری و بهره برداری […]

 دانلود نشریه راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU  

هدف از مطالعاتی که تحت عنوان “راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU ” انجام گرفته بررسی همه جانبه در مورد عملکرد بخش مراقبت ویژه نوزادان از زوایای گوناگون مانند: آشنایی با شرایط فیزیکی نوزادان نارس و نوزادان کامل بیمار آشنایی با تجهیزات پزشکی که در بخش مراقبت ویژه نوزادان مورد […]