دانلود نشریه راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بخش های بستری داخلی/ جراحی 

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بخش های بستری داخلی/ جراحی “ چهارمین کتاب از سری مطالعات در مورد بخش های بستری داخلی جراحی است. تجهیزات بیمارستانی همه اقلامی را که برای تسهیل انجام خدمات تشخیصی، درمانی و پشتیبانی بیمارستان مورد نیاز می باشد، در بر میگیرد. اقلام مصرفی کوتاه […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی / جراحی

مقدمه در شروع مطالعات کلی دانلود نشریه ” طراحی بناهای درمانی ” ، بیمارستان عمومی مدنظر قرار گرفته است که ابتدا بخش ها و قسمت های مختلف آن مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به کل بیمارستان پرداخته می شود . کتاب حاضر تحت عنوان ” راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی

مقدمه در شروع مطالعات کلی ( دانلود نشریه ) ” طراحی بناهای درمانی ” ، بیمارستان عمومی مدنظر قرار گرفته است که ابتدا بخش ها و قسمت های مختلف آن مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به کل بیمارستان پرداخته می شود . کتاب حاضر تحت عنوان دانلود نشریه ” راهنمای طراحی تاسیسات برقی […]

دانلود نشریه راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی / جراحی

مقدمه در شروع مطالعات کلی ( دانلود نشریه )  ” طراحی بناهای درمانی ” بیمارستان عمومی مورد نظر قرار گرفته است که ابتدا بخش ها و قسمت های مختلف آن مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس به کل بیمارستان پرداخته می شود . اولین سری مطالعات در مورد بخش های بستری داخلی / جراحی […]