دانلود نشریه راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U 

این کتاب تحت عنوان “راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U.” از سری مطالعات در مورد بخش های مراقبت ویژه I.C.U. می باشد. هدف از این مطالعات بررسی و پژوهش همه جانبه در مورد عملکرد بخش های مراقبت ویژه می باشد. تا بتواند مبانی برنامه ریزی و طراحی و معیارهای لازم […]

 دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه  I.C.U. 

این کتاب تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه  I.C.U.”سومین جلد از مطالعات در مورد بخش های مراقبت ویژه I.C.U. می باشد. این نوشتار عمدتا راهنمایی است برای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان های عمومی و آموزش شامل سیستم های زیر، هر چند در برخی موارد می تواند […]

 دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U. 

این کتاب تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U. دومین جلد از سری مطالعات در مورد بخش های مراقبت ویژه I.C.U. است که در سه رشته معماری، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی انجام گرفته است. این راهنما عمدتا به تاسیسات مکانیکی مورد نیاز در بخش های مراقبت ویژه در بیمارستان های […]

نشریه راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بخش های مراقبت ویژه I.C.U. 

این کتاب تحت عنوان ” راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بخش های مراقبت ویژه I.C.U. چهارمین جلد از مطالعات در مورد بخش های مراقبت ویژه I.C.U. است که در سه رشته معماری، تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی انجام گرفته است. تجهیزات بیمارستانی همه اقلامی را که برای تسهیل انجام خدمات تشخیصی، درمانی و پشتیبانی […]