دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی بخش بستری زایمان 

کتاب حاضر تحت عنوان ” راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی بخش بستری زایمان” دومین جلد از کتاب بخش بستری زایمان می باشد. از نظر تاسیسات مکانیکی، بخش بستری زایمان نسبت به بخش های بستری داخلی/ جراحی تفاوت زیادی ندارد. راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش بستری زایمان تنها به ویژگی هایی می پردازد که […]

دانلود نشریه راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان” دومین جلد از کتاب بخش زایمان می باشد. این راهنما عمدتا به تاسیسات مکانیکی مورد نیاز در بخش اعمال زایمان در بیمارستان های عمومی و بیمارستان های عمومی آموزشی می پردازد ولی به رابطه ی تاسیسات مکانیکی این بخش با سیستم های مرکزی بیمارستان، […]

دانلود نشریه راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بخش اعمال زایمان

کتاب حاضر تحت عنوان “راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بخش اعمال زایمان ” چهارمین جلد از مطالعات در رابطه با بخش اعمال زایمان می باشد. تعریف کلی که برای تجهیزات بیمارستان می توان در نظر گرفت عبارت است از : اقلامی را که برای تسهیل انجام خدمات تشخیصی، درمانی و پشتیبانی بیمارستان مورد […]

دانلود راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان

کتاب “راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان” که جلد اول بخش اعمال زایمان می باشد. در این جلد از کتاب سعی شده است که سیستم های طراحی معماری بخش اعمال زایمان مورد مطالعه قرار گیرد و بهترین سیستم که با شرایط ایران نیز هماهنگی دارد انتخاب گردد. متون نوشته شده در این […]

دانلود کتاب طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان

حدود و دامنه کار این نوشتار عمدتا راهنمایی است برای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان در بیمارستان های عمومی و بیمارستان های عمومی آموزشی شامل سیستم های زیر، هر چند در برخی موارد می تواند برای دست اندرکاران اجرای کار و دوره نگهداری و بهره برداری نیز مورد استفاده قرار گیرد. روشنایی پریزهای برق […]

دانلود کتاب راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان

هدف در روند برنامه ریزی و طراحی معماری بیمارستان، نیاز به آشنایی کامل با عملکرد کل بیمارستان و بخش ها و قستمت های مختلف آن است. آشنایی با عملکرد بخش ها و فضاهای هر بخش از بیمارستان عمومی از زوایای گوناگون انجام می گیرد. هدف از مطالعاتی که تحت عنوان ” راهنمای برنامه ریزی و […]