دانلود استاندارد روش های آزمون سیمان _ قسمت 3 : تعیین زمان گیرش و تعیین سلامت (انبساط) به روش لوشاتلیه

هدف از تدوین این استاندارد تعیین زمان گیرش سیمان و تعیین سلامت سیمان به روش لوشاتلیه است. این روش ممکن است برای سیمان های دیگر نظیر سیمان های با زمان گیرش اولیه بسیار کوتاه کاربرد نداشته باشند. اصول قوام استاندارد خمیر سیمان توسط مقاومت مشخص شده آن در برابر نفوذ میله استاندارد تعیین می شود.  […]

دانلود استاندارد روش های آزمون سیمان – قسمت 1 : تعیین مقاومت

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مقاومت فشاری و خمشی ملات سیمان است. این روش برای سیمان های متداول و سایر سیمان ها و یا موادی که در استاندارد ویژگی های آن ها به این روش ارجاع داده اند، استفاده می گردد. این روش آزمون برای سیمان هایی که زمان گیرش اولیه کوتاهی دارند، کاربرد […]

دانلود استاندارد آبرو، زهکش کبار و لوله فاضلاب بتنی غیر مسلح با مقاومت مشخص – ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین معیارهای استاندارد برای لوله بتنی غیر مسلح طراح شده با مقاومت مشخص است که برای انتقال فاضلاب، پسماندهای صنعتی و آب باران و ساخت آبگذرها مورد استفاده قرار می گیرد. سن برای پذیرش لوله ها در صورت انطباق با الزامات باید آماده برای پذیش در نظر گرفته شود. این […]

دانلود استاندارد پل های بتنی- اندازه گذاری و ساخت

هدف از تدوین این استاندارد تعیین استانداردهایی برای سازه های بزرگ و شالوده ها و نیز پایه پی های بتنی پل ها، بتن مسلح و بتن پیش تنیده است. همچنین این استاندارد برای سازه ها و اعضای دیگری کاربرد دارد . هر محاسبه سازه ای باید به صورت جامع بوده و باید شامل اطلاعات کافی […]

دانلود استاندارد گچ پلاستر قالب گیری برای سفال گری- ویژگی ها

هدف از تدوین این استاندارد تعیین مشخصات گچ قالب گیری برای استفاده جهت ساخت سفال است . منظور از گچ پلاستر قالب گیری، گچی است که از ماده خام ژیبس است. بازرسی تصمیم گیری در مورد پذیرش گچ پلاستر قالب گیری منوط به بازرسی آن طبق آزمون کیفیت است. روش نمونه برداری باید طبق طرح […]

دانلود استاندارد بتن پاششی – قسمت 3: تعیین مقاومت های خمشی (مقاومت حداکثر اولیه، نهایی و پس ماند) آزمونه های تیر تقویت شده الیافی – روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیر مقاومت خمشی آزمونه های بتن پاششی سخت شده است. اصول آزمون آزمونه های تیر منشوری با اعمال بار از طریق غلطک هایی در بالا و پایین تیر، در معرض گشتاور خمشی قرار داده می شوند. بارهای اولیه نهایی، حداکثر و پس ماند تحمل شده توسط […]

دانلود استاندارد بتن پاششی – قسمت 2 : تعیین مقاومت خمشی بتن پاششی تازه – روش آزمون

هدف از تدوین ان استاندارد تعیین دو روش آزمون برای تخمین مقاومت فشاری بر جای بتن پاششی تازه و سخت شده است. نفوذ سنج نفوذسنجی که قادر است میخ را در سطح کوبیده یا فرو کند و نیروی مورد نیاز برای کوبیدن میخ را با دقت 10 N ثبت کند. نفوذسنج باید همراه با ک […]

دانلود استاندارد بتن پاششی – قسمت 1 : نمونه برداری از بتن پاششی تازه و سخت شده

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای گرفتن نمونه های بتن پاششی تازه و سخت شده بسته به ویژگی هایی که باید اندازه گیری شوند و روش آزمون مرتبط با آن است. اصول آزمون یک نمونه از بتن پاششی تازه یا سخت شده از قسمت های برجا یا از پانل آزمون گرفته می شود. […]

دانلود استاندارد درزگیرهایی گرم- قسمت 3 : تعیین نفوذ و بازیابی (برجهندگی )-روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری نفوذ و بازیابی درزگیرهای گرم با استفاده از نفوذ سنج استاندارد مجهز به وسیله نفوذ گلوله ای است. برای کاربرد این نوع درزگیر، آن را گرم کرده و در محل درز می ریزند. مقدار قابلیت ارتجاعی درصد بازیابی ثبت شده تحت شرایط آزمون استاندارد که […]

دانلود استاندارد درزگیرهای گرم- قسمت 2 : تعیین نفوذ مخروط در دمای 25 درجه سانتی گراد  – روش آزمون

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای اندازه گیری نفوذ مخروط در درزگیرهای گرم است که با استفاده از نفوذ سنج استاندارد مجهز به یک مخروط نفوذی مناسب، انجام می شود. مقادیر نفوذ اولیه و غوطه ور در ماده سوخت با استفاده از روش آزمون استاندارد ثبت می شود. برای کاربرد این نوع درزگیر […]