دانلود کتاب استانداردهای نقشه کشی ساختمانی

هدف از این مجموعه استانداردهای نقشه کشی ساختمانی، تامین یک روش هماهنگ و یکنواخت به منظور تهیه نقشه های مهندسی ساختمانی برای پروژه های عمرانی کشور است . برای هر فصل ده هزار شماره استاندارد و برای هر موضوع شماره استاندارهای اختصاصی داده شده است که می تواند استانداردهای آتی مربوط به همان موضوع را شامل […]