دانلود آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

هدف: این آیین نامه بمنظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظاممند نمودن بکارگیری اشخاص دارای صلاحیت در زمینه خدمات ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور بموجب ماده ٨۶قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. دامنه شمول: این آیین نامه برای […]

دانلود آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه

هدف: این آیین نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه های مشمول و نظام مند نمودن بکارگیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است. این آیین نامه به استناد مواد 85 و 86 […]

دانلود آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق

هدف از تدوین این آیین نامه ، ایمن سازی محیط کار در حین بهره برداری ، نگهداری ، تعمیر، توسعه ، بازسازی ، بهینه سازی از خطوط و تأسیسات انتقال نیروی برق و به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار و در نهایت صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور میباشد. دامنه […]

دانلود آیین نامه پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی درکارگاه ها

هدف از بازنگری و اصلاح آیین نامه پیشگیری ومبارزه با آتش سوزی درکارگاهها (مصوب ١٣۴٠/۶/١شورایعالی حفاظت فنی) به روزرسانی آن بمنظور پیشگیری هرچه بیشتر از حوادث و صدمات منجر به خسارات جانی و مالی و تأمین ایمنی و حفاظت نیروی انسانی و منابع مادی میباشد که به استناد ماده ٨۵قانون کار جمهوری اسلامی ایران تهیه […]

دانلود آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی

هدف از تدوین این آیین نامه ، ایمن سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در فعالیت های مرتبط با ماشین آلات عمرانی استفاده می باشد . دامنه شمول : مقررات این آیین نامه به استناد ماده 85قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین […]

دانلود ضوابط اجرایی ماده 58 آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها

ضوابط اجرایی ماده 58 آیین نامه علایم ایمنی در کارگاه ها که طراحی ، چاپ ، انتشار ، واردات و ساخت هرگونه علایم یا اتیکت ایمنی که به کارگاههای مشمول قانون کار را منوط به کســب مجوز از شورای عالی حفاظت فنی (مدیرکل بازرسی کار به عنوان دبیر شورای عالی حفاظت فنی ) شناخته می […]

دانلود آیین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها

هدف از بازنگری آیین نامه مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها مصوب  1340/8/24شورای عالی حفاظت فنی، به روزرسانی و تطبیق مواد آن با شرایط روز صنایع ،پیشرفت تکنولوژی و ایمن سازی محیط کارگاهها وصیانت از نیروی انسانی و منابع مادی و پیشگیری از حوادث می باشد و رعایت مقررات این آیین نامه در کلیه کارگاههای موضوع […]

دانلود آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

هدف از تدوین این آیین نامه ، ایمن سازی محیط کار و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کلیه کارگاه هایی می باشد که عملیات کار در ارتفاع و فرایندهای مرتبط ، در آنها انجام می گیرد . دامنه شمول : مقررا ت این آیین […]

دانلود آیین نامه وسایل حفاظت فردی

به منظور تامین وارتقاء سطح ایمنی وحفاظت نیروی کار و همچنین صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور و در راستای پیشرفت تکنولوژی وایمن سازی محیط کارگا هها و به منظور پیشگیری از حوادث منجر به صدمات جانی و خسارات مالی،مقررات این آیین نامه به استناد ماده 85قانون جمهوری اسلامی ایران تدوین گردیده است. وسیله […]

دانلود آئین نامه داخلی شورایعالی حفاظت فنی

ماده 1- در اجرای تبصره 2 ماده 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران آئین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی که دراین آیین نامه به اختصار شورای عالی نامیده می شود به شرح آتی تدوین می گردد . ماده 2- شورای عالی متشکل از اعضاء زیر است . 1-وزیرکار واموراجتماعی یا معاون او که رئیس […]