دانلود نشریه مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر  11بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل میباشد و نشریه حاضر با شماره 641مشتمل بر مستندات تدوین بخش های آن آیین نامه است. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع نشریه شماره 630 بخش دوم: شرایط طراحی، موضوع نشریه شماره 631 بخش سوم: مصالح، موضوع […]

دانلود نشریه طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم: اسکله های تفریحی

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر  11بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل میباشد و نشریه حاضر با شماره 640بخش یازدهم از آیین نامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره 641میباشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع نشریه شماره 630 بخش […]

دانلود نشریه دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم: اسکله های ویژه

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر 11 بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل می باشد و نشریه حاضر با شماره 639 بخش دهم از آیین نامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره 641 میباشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع […]

دانلود نشریه طراحی سازه های ساحلی بخش نهم: سایر تجهیزات بندر

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر 11 بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل میباشد و نشریه حاضر با شماره 638 بخش نهم از آیین نامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره 641 میباشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع نشریه […]

دانلود نشریه طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر  11بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل میباشد و نشریه حاضر با شماره 637بخش هشتم از آیین نامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره  641میباشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع نشریه شماره 630 بخش […]

دانلود نشریه طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر 11 بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل میباشد و نشریه حاضر با شماره 636 بخش هفتم از آیین نامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره 641 میباشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع نشریه […]

دانلود نشریه طراحی سازه های ساحلی بخش ششم :کانال های ناوبری و حوضچه ها

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر 11 بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل می باشد و نشریه حاضر با شماره 635 بخش ششم از آیین نامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره 641 میباشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع […]

دانلود نشریه  طراحی سازه های ساحلی بخش پنجم : پی ها

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر 11 بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل میباشد و نشریه حاضر با شماره 634 بخش پنجم از آیین نامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره 641 میباشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع نشریه […]

دانلود نشریه طراحی سازههای ساحلی بخش چهارم : قطعات بتنی پیش ساخته

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر 11بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل میباشد و نشریه حاضر با شماره 633 بخش چهارم از آییننامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره 641 می باشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع نشریه شماره […]

دانلود نشریه طراحی سازه های ساحلی بخش سوم : مصالح

دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی مشتمل بر  11بخش به شرح زیر است که هر یک موضوع نشریه ای مستقل میباشد و نشریه حاضر با شماره  632 بخش سوم از آیین نامه سازه های ساحلی را شامل میشود. همچنین مستندات مربوط به تدوین دستورالعمل موضوع نشریه شماره  641میباشد. بخش اول: ملاحظات کلی، موضوع نشریه شماره 630 […]