دانلود نشریه موافقت نامه ساخت- بهره برداری-واگذاری 

در “نشریه موافقت نامه ساخت- بهره برداری-واگذاری” شرح، توضیح، مفاهیم و مبانی هر یک از مفاد “موافقتنامه” به ترتیب درج شده در “موافقتنامه” تشریح شده است تا استفاده ی کاربران را از متن “موافقتنامه” تسهیل کند و تلاش شده است در مواردی که اقتضا مینماید مصادیقی از صنعت های مختلف شرح و توضیح داده شود […]

دانلود نشریه مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی

مدیریت ماشین آلات عمرانی نیز از شاخه های علم مدیریت است که در پروژه های عمرانی جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است. یکی از قابلیت های علم مدیریت ماشین آلات این است که بـا توجـه بـه نیازها، شرایط، خواسته ها، محدودیت ها، هزینه ها و سایر عوامل حاکم بر پروژه میتواند ما را به […]

 دانلود نشریه مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات عمرانی 

متخصصین علوم نگهداری و تعمیرات با بررسی سوابق خرابی ماشین آلات، عوامل موثر بر بروز خرابی هـای اضـطراری و کـاهش میزان عمر اجزاء ماشین را به پنج گروه کلی تقسیم و راهکارهایی را برای رفع آنها پیشنهاد نموده اند که به شرح زیر می باشد: 1-بی توجهی به شرایط اساسی ماشین: عدم انجام بموقع و […]

 دانلود نشریه مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی 

ایمنی به عنوان یک مفهوم و روش مقابله با خطرات در راستای حفظ جـان انسـان ها و جلـوگیری از خسـارات و صـدمات از آغـاز پیدایش در حال تغییر و گذار بوده است. شکل اولیه آن که زمانی تنها یک روش ساده عمدتاً اصلاحی و نه پـیش گیرانـه بـه منظـور حذف عوامل خسارات و صدمات بود، […]