دانلود نشریه مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن

بارهای مندرج در این نشریه برای طراحی و محاسبه روسازی و زیرسازی راه آهن مورد استفاده قرار می گیرد. این نشریه شامل پل ها و تونل ها نبوده و برای طرح و محاسبه انواع پل های راه آهن باید از نشریه شماره 139 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور استفاده شود. روسازی و زیرسازی راه […]

دانلود نشریه طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن

از دیرباز تاکنون حفر فضاهای زیرزمینی در رابطه با رفع نیازهای گوناگون زندگی بشری مورد توجه بوده است و روز به روز بر این توجه افزوده میشود. امروزه فضاهای زیرزمینی با ابعاد متفاوت، برای کاربردهای گوناگون ساخته میشوند و به مرور محدودیت های فنی موجود برای ساخت این سازه ها از بین میرود. تونل ها […]

 دانلود نشریه موافقت نامه ساخت- بهره برداری-واگذاری 

در “نشریه موافقت نامه ساخت- بهره برداری-واگذاری” شرح، توضیح، مفاهیم و مبانی هر یک از مفاد “موافقتنامه” به ترتیب درج شده در “موافقتنامه” تشریح شده است تا استفاده ی کاربران را از متن “موافقتنامه” تسهیل کند و تلاش شده است در مواردی که اقتضا مینماید مصادیقی از صنعت های مختلف شرح و توضیح داده شود […]

دانلود نشریه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله

هدف از”نشریه طرح پل های راه و راه آهن در برابر زلزله” تعیین حداقل ضوابط و مقررات با بهره گیری از آیین نامـه آشتو و حداکثر انطباق با ویرایش سوم استاندارد ،2800جهت طرح و اجرای پل ها، اعـم از پل های راه و راه آهن، در مقابل اثرهای ناشی از زلزله میباشد. با رعایت این […]

دانلود نشریه مدیریت بهره برداری ماشین آلات عمرانی

مدیریت ماشین آلات عمرانی نیز از شاخه های علم مدیریت است که در پروژه های عمرانی جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است. یکی از قابلیت های علم مدیریت ماشین آلات این است که بـا توجـه بـه نیازها، شرایط، خواسته ها، محدودیت ها، هزینه ها و سایر عوامل حاکم بر پروژه میتواند ما را به […]

 دانلود نشریه مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین آلات عمرانی 

متخصصین علوم نگهداری و تعمیرات با بررسی سوابق خرابی ماشین آلات، عوامل موثر بر بروز خرابی هـای اضـطراری و کـاهش میزان عمر اجزاء ماشین را به پنج گروه کلی تقسیم و راهکارهایی را برای رفع آنها پیشنهاد نموده اند که به شرح زیر می باشد: 1-بی توجهی به شرایط اساسی ماشین: عدم انجام بموقع و […]

 دانلود نشریه مدیریت ایمنی در کارگاه های عمرانی 

ایمنی به عنوان یک مفهوم و روش مقابله با خطرات در راستای حفظ جـان انسـان ها و جلـوگیری از خسـارات و صـدمات از آغـاز پیدایش در حال تغییر و گذار بوده است. شکل اولیه آن که زمانی تنها یک روش ساده عمدتاً اصلاحی و نه پـیش گیرانـه بـه منظـور حذف عوامل خسارات و صدمات بود، […]

 دانلود نشریه شرح خدمات همسان مطالعات طرح های احداث راه آهن 

در”نشریه شرح خدمات همسان مطالعات طرح های احداث راه آهن” به شرح خدمات مطالعات احداث راه آهن پرداخته میشود و با توجه به نیاز کارفرما برای تعریف و دستیابی به بهترین گزینه، مطالعات توسعه و بهسازی زیرساخت حمل و نقل زمینی در کنار دو مجموعه جداگانه شرح خدمات مطالعات بهسازی راهها و شرح خدمات مراحل […]

دانلود نشریه طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع السیر

ضوابط ارائه شده در “دستور العمل طراحی و نظارت بر روسازی راه آهن سریع السیر“، برای خطوط سریع السیر بالاستی با سـرعت طرح حداکثر  250کیلومتر در ساعت معتبر است. مصالحی که در این دستورالعمل مورد بررسی قرار گرفته اند، مصالحی اسـت کـه درکشور برای روسازیهای بالاستی مورد استفاده قرار میگیرد وجود یک شبکه حمل و […]

دانلود نشریه نظارت بر اجرای روسازی راه آهن

“نشریه نظارت بر اجرای روسازی راه آهن” با هدف ایجاد بستری مناسـب بـرای نظـارت و بازرسـی ادوات روسـازی و فرآینـد اجرای آن تهیه شده است. نظارت کارآمد و مؤثر نظارتی است که هم در مرحله تولید و هم در مرحله اجرا صورت گیرد. از این رو این دستورالعمل از دو بخش مصالح که به تشریح […]