دانلود نشریه آیین نامه ایمنی راه های کشور

نشریه حاضر، جلد اول آیین نامه ایمنی راه ها تحت عنوان “مبانی طرح ایمن راه” است. این جلد شامل . سه فصل است در این جلد مطالبی در خصوص معرفی ایمن راه، عوامل مؤثر بر ایمنی، عامل انسانی، تعریف و ساختار سامانه مدیریت ایمنی، ویژگیهای راه ایمن و ضوابط و رهنمودهای لازم برای فراهم کردن […]

دانلود نشریه آیین نامه ایمنی راه ها  (ایمنی ابنیه فنی)

آیین نامه ایمنی راه ها در زمینه ایمنی ساخت، نگهداری و بهرهبرداری راهها، توسط گروهی محقق و با همکاری پژوهشکده حمل و نقل و اداره کل ایمنی و حریم راهها با بررسی تعدادی از معتبرترین آیین نامه ها، معیارها و توصیه های فنی بین المللی موجود در زمینه ایمنی راهها تهیه شده است. به این […]

دانلود نشریه آیین نامه ایمنی راه ها  (علایم ایمنی راه)

آیین نامه ایمنی راه ها در زمینه ایمنی ساخت، نگهداری و بهرهبرداری راهها، توسط گروهی محقق و با همکاری پژوهشکده حمل و نقل و اداره کل ایمنی و حریم راهها با بررسی تعدادی از معتبرترین آیین نامه ها، معیارها و توصیه های فنی بین المللی موجود در زمینه ایمنی راهها تهیه شده است. به این […]

دانلود نشریه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)

آیین نامه ایمنی راه ها در زمینه ایمنی ساخت، نگهداری و بهرهبرداری راهها، توسط گروهی محقق و با همکاری پژوهشکده حمل و نقل و اداره کل ایمنی و حریم راهها با بررسی تعدادی از معتبرترین آیین نامه ها، معیارها و توصیه های فنی بین المللی موجود در زمینه ایمنی راهها تهیه شده است. به این […]

دانلود نشریه آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)

آیین نامه ایمنی راه ها در زمینه ایمنی ساخت، نگهداری و بهرهبرداری راهها، توسط گروهی محقق و با همکاری پژوهشکده حمل و نقل و اداره کل ایمنی و حریم راهها با بررسی تعدادی از معتبرترین آیین نامه ها، معیارها و توصیه های فنی بین المللی موجود در زمینه ایمنی راهها تهیه شده است. به این […]

دانلود نشریه دستورالعمل تثبیت لایه های خاکریز  و روسازی راه ها

تثبیت خاک، اصلاح و بهبود خواص فیزیکی و مهندسی آن برای تامین یک رشته اهداف از پیش تعیین شده اطلاق می شود. تثبیت خاک ها به طرق گوناگون نظیر روش های مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیک و روش الکتریکی امکان پذیر است. انتخاب روش تثبیت برای خاک ها بستگی به نوع و جنس خاک و همچنین […]

دانلود نشریه مشخصات فنی عمومی راهداری

جسم راه از توده فشرده خاک و مصالح سنگی دانه بندی شده و با مشخصات فنی معین تشکیل شده است. نفوذ آب در چنین سازه ای می تواند منشا بیشترین آُیب ها بوده و با تغییر در مشخصات فیزیکی و استحکام سازه همراه باشد. به همین دلیل محور اصلی عملیات پیشگیرانه نگهداری جسم راه، ممانعت […]

دانلود نشریه روسازی آسفالتی راه های ایران

روسازی راه سازه ای است که برروی آخرین لایه متراکم شده خاک زمین طبیعی موجود یا اصلاح شـده، خـاکریزیهـا، یـا کـف برش های خاکی و یا سنگی که بطور کلی بستر روسازی نامیده میشود، قرار میگیرد. روسازی معمولا متشکل از قشرهای مختلف نظیر زیراساس، اساس و لایه های آسفالتی یا بتنی و یا ترکیبی از […]

دانلود نشریه دستورالعمل استفاده از امولسیون های قیری در راهسازی

نشریه “دستورالعمل استفاده از امولسیون های قیری در راهسازی” توسظ مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری با هدایت و نظارت دفتر امور فنی و تدوین معیارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است. متاسفانه به دلیل عدم شناخت کافی امولسیون های قیری و نیز به دلیل نبودن دستورالعمل و آیین نامه […]

دانلود نشریه طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای

 در این نشریه به طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای پرداخته شده است. مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای از انواع مخلوط های آسفالتی گرم می باشد و خصوصا در مناطق گرمسیری و در راه های با تردد زیاد و بار محوری سنگین استفاده می شوند. رویه […]