دانلود نشریه فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

با توجه اهمیت ساختمان ها بر طبق طبقه بندی مندرج در آخرین ویرایش استاندارد 2800 حداقل هدف بهسازی به شرح زیر باید در نظر گرفته شود. -ساختمان هایی با اهمیت متوسط- بهسازی مبنا ساختمان با اهمیت زیاد- بهسازی مطلوب ساختمان با اهمیت خیلی زیاد- بهسازی ویژه تعیین پارامترهای شتاب زلزله و تهیه ی طیف شتاب […]

دانلود نشریه فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفضیلی)

این فهرست خدمات به صورت جامع و در کلی ترین حالت ممکن برای طرح های مهندسی آب تهیه شده است، برای تهیه شرح خدمات مهندس مشاور، ردیف های مورد نیاز را با توجه به نوع، ابعاد و اهمیت طرح مورد نظر با توافق کارفرما از این فهرست خدمات استخراج می کند. به منظور هماهنگ کردن […]

دانلود نشریه خدمات مطالعات ژئوفیزیک روش های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی

مطالب عنوان شده در نشریه ” فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک روش های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی” با مفاهیم ارائه شده در نشریه های “ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، شناخت مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه” و ” ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات الکتریک با روش […]

دانلود نشریه فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)

 از انجا که تا کنون فهرست مدونی از چگونکی مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های بزرگ تاسیسات آبی  در ایران وجود ندارد،بنابراین “فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)” تهیه شده است. این گزارش فهرست تفضیلی اجزای مختلف این گونه مطالعات در مرحله یکم است و در تهیه آن تلاش گردیده تا […]

دانلود نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب

هدف از ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب شهری، آگاهی از میزان ایمنی لرزه ای و سپس کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه های آن میباشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن سامانه فاضلاب شهری از این طریق باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیر قابل پذیرش […]

دانلود نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آبرسانی

هدف از ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آبرسانی شهری، آگاهی از میزان ایمنی لرزه ای و کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه های آن میباشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن سامانه آب شهری از این طریق، باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیر قابل پذیرش برای […]

دانلود نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات

هدف از” ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات“، آگاهی از میزان ایمنی لرزه ای و سپس کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه های آن میباشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن این سامانه، باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیر قابل پذیرش برای جان افراد، دارایی های […]

دانلود نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی

هدف از “نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی“، آگاهی از میزان ایمنی لرزه ای و سپس کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه های آن می باشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن این سامانه، باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیر قابل پذیرش برای جان […]

دانلود نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گاز رسانی

هدف”نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گاز رسانی” ، آگاهی از ایمنی و میزان قابلیت اطمینان لرزه ای و کاهش عواقب ناشی از اثر زلزله بر این سامانه و مؤلفه های آن میباشد. حفظ یکپارچگی و تداوم عملکرد ایمن سامانه گاز شهری از این طریق باعث حصول اطمینان از عدم خطرپذیری و ریسک غیرقابل […]

دانلود نشریه طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب

“نشریه طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب” حاضر بر اساس مدارک مشابه در کشورهای پیشرفته لرزه خیز همراه با تجربیات داخلی و بعضی دیگر از کشورهای مطرح در زمینه مهندسی زلزله تدوین شده است. در راستای بهره گیری از تجارب دیگر کشورها سعی شده است که حتی الامکان به مسئله بومی سازی توجه و مطالب، ساده […]