دانلود نشریه دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری

اگرچه در نگاه بسیاری از کارشناسان، محیط طبیعی و محیط زیست همـسانی هـای بـسیاری دارنـد ولـی در مفـاهیم اصـلی دارای تفاوت های مهمی با یکدیگر بوده و محیط طبیعی تنها یکی از زیرمجموعه های محیط زیست است. در برخی از متون زیست محیطی “محیط زیست” بدینگونه تعریف شده است: “هر آنچه ما را احاطه کرده، […]

دانلود نشریه راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد

فولاد محصول مهمی در اقتصاد نوین جهان به شمار می اید. خواص متنوع فیزیکی و مقاومت فولاد آن را در زمره اصلی ترین و اساسی ترین مواد مورد استفاده در صنعت قرار داده است. به طوریکه خیلی از صنایع اتومبیل سازی، کشتی سازی، تاسیسات نفت و گاز، ماشین های مکانیکی ، ابزارهای کنترل محیطی، ساختمان […]

دانلود نشریه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی

نفت خام مخلوط پیچیده ای از هزاران ترکیب شیمیایی است به طوریکه دامنه این ترکیب ها از گازهای محلول اتان و متان گرفته تا برخی مواد جامد را شامل می شود. شیمی دانان تا کنون بیش از 3 هزار ترکیب مختلف در نفت خام شناسایی کرده اند و معتقدند تعداد زیادی از سایر ترکیب های […]

دانلود نشریه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی

به طور کلی نحوه استقرار صنایع در کشور بر حسب چگونگی استقرار در چهار دسته اصلی قابل تقسیم می باشند. الف- واحدهای صنعتی موجود در داخل نواحی شهری ب- محدوده های صنعتی توسعه یافته در مسیر و حواشی جاده های اصلی منتهی به شهرهای بزرگ ج- شهرهای صنعتی متشکل از چند صنعت کلیدی د- شهرهای […]

دانلود نشریه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه ها

در خصوص مسائل حمل و نقل هوایی و برنامه ریزی فرودگاه ها، تا کنون مطالعات مختلفی انجام شده است  که این مطالعات شامل طرح و برنامه ریزی تسهیلات و تجهیزات، برنامه ریزی مالی، مسائل ترافیکی ، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. در گذشته طرح های جامع فرودگاه بر اساس نیازهای محلی حمل و نقل […]

دانلود نشریه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه ها

نیروگاه ها از نظر ماهیت فعالیت به بخشی از صنعت تعلق دارند که کار آن ها تولید برق می باشد. در این میان انواعی از نیروگاه های حرارتی جود دارند که شامل نیروگاه های بخاری، نیروگاه های گازی و نیروگاه های سیکل ترکیبی می باشد. در نیروگاه های موتور احتراق داخلی، از سوخت استفاده می […]

دانلود نشریه ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی

از ارزیابی راهبردی محیط زیستی(SEA) میتوان به عنوان مهمترین ابزار در خدمت فرآینـد توسـعه ی پایـدار اسـتفاده کرد و روند توسعه را به سوی پایداری سوق داد و به تبع آن، شاخص های توسعه ی پایـدار را کـه در برگیرنـده کلیـه ابعـاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی است، بهبود بخشید. البته باید توجه داشت […]

دانلود نشریه ارزیابی و ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)

مدیریت عرصه های مختلف محیط زیستی نیازمند به کارگیری نظریـات اقتصـادی اسـت و اقتصـاد نیـز خـود نیازمنـد محیط زیست و منابع موجود درآن است. تا پیش از جدی شدن مقوله ی محیطزیست در نزد افکـار عمـومی کـه از دهـه ی 60 میلادی به این سو رقم خورده، همواره ایـن علـم اقتصـاد بـوده کـه ابزارهـای تحلیلـی […]

دانلود نشریه راهنمای اکوتوریسم و طبیعتگردی در حوضه های آبخیز

حوضه های آبخیز کشور ایران به لحاظ جاذبه های مهم طبیعی، جغرافیای خاص اقلیمی، ماهیت زیست محیطی و تنوع زیستی، دارای بهترین زمینه برای جذب اکوتوریستها در سطوح ملی و بین المللی است و همچنین به دلیل تنوع جاذبه های طبیعی و چهار فصلی بودن و امکان بهره برداری های طبیعتگردی رتبه بالایی را در […]

دانلود نشریه ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای استخراجی

نشریه “راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای استخراجی“، شامل اطلاعاتی برای شناخت عملیات معدن کاری و تاثیرات آنها بر محیط زیست است. در این نشریه به انواع آلاینده های ناشی از فعالیتهای استخراجی و حدود مجاز آنها و عوارض زیست محیطی ناشی از روش های استخراج معادن پرداخته شده و در ادامه راهکارهای کاهش این […]