دانلود نشریه راهنمای آزمایش های دانه بندی رسوب

در این دستورالعمل برای دانه بندی مواد رسوبی دو روش بر حسب اندازه ذرات به شرح زیر توصیه شده است که در هر یک از بخش های دوگانه زیر به تفضیل در زمینه استفاده از وسایل و روش ها بحث شده است: لوله پیپت و لوله BW برای دانه بندی رسوبات ریزدانه مثل لای و […]

دانلود نشریه آزمایش های آبشویی خاک های شور سدیمی در ایران

هدف از تهیه “نشریه آزمایش های آبشویی خاک های شور سدیمی در ایران” ارائه رهنمودهای لازم برای شناخت، بهسازی و بهره برداری از خاک های متاثر از مشکلات شوری و سدیمی شدن می باشد تا با استفاده از آن بتوان نسبت به انجام آزمایش های شوری زدایی، سدیم زدایی و تهیه منحنی های آبشویی املاح […]

دانلود نشریه فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفضیلی)

این فهرست خدمات به صورت جامع و در کلی ترین حالت ممکن برای طرح های مهندسی آب تهیه شده است، برای تهیه شرح خدمات مهندس مشاور، ردیف های مورد نیاز را با توجه به نوع، ابعاد و اهمیت طرح مورد نظر با توافق کارفرما از این فهرست خدمات استخراج می کند. به منظور هماهنگ کردن […]

دانلود نشریه دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T)

آزمایش نفوذ استاندارد ، مقاومت خاک کف گمانه را در مقابل نفوذ یک نمونه گیر فولادی به شکل استوانه تعیین نموده و نمونه دست خورده برای شناسایی خاک فراهم می سازد. مقاومت نفوذ را می توان به خصوصیات خاک و تغییرات ان ارتباط داد. اساس آزمایش بر سقوط یک چکش به وزن 63.5 کیلوگرم از […]

دانلود نشریه آزمایش های پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)

دستگاه پرسیومتر را در سال 1930 کوگلر و شیدیگ به کار گرفتند. در سال 1957 منارد با تکمیل این دستگاه کاربرد آن را توسعه بخشید، به گونه ای که اکنون یکی از وسایل مهم در آزمایش های درجا به شمار می رود. یکی از نکته های جالب توجه در آزمایش پرسیومتری، اندازه گیری توام پارامترهای […]

دانلود نشریه خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)

بازرسی و بررسی کلیه ابزار دقیق و ژرف نگری در نتایج آن ها برای کنترل کارآیی و صحت عملکرد سیستم رفتارنگاری ، مورد مهمی است که در نشریه “فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)” به تفضیل شرح شده است. اما آن چیزی که در تجزیه و تحلی داده های ژئوتکنیکی – رفتاری […]

دانلود نشریه فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)

در “فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)” امکان شناخت کلیه جزئیات و پیچیدگی های زمین در تمامی طول و در اعماق موثر را به نحوه گسترده فراهم نمی آورد. از طرف دیگر تغییرات ایجاد شده احتمالی باید در حدی باشد که بر شرایط اقتصادی طرح تاثیر مهمی نگذارد، لذا ضروری است که ارتبا تنگاتنگی بین […]

دانلود نشریه فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)

 از انجا که تا کنون فهرست مدونی از چگونکی مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های بزرگ تاسیسات آبی  در ایران وجود ندارد،بنابراین “فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)” تهیه شده است. این گزارش فهرست تفضیلی اجزای مختلف این گونه مطالعات در مرحله یکم است و در تهیه آن تلاش گردیده تا […]

دانلود نشریه تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری

هدف از تهیه” دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری” ایجاد هماهنگی در انتخاب روش و تجهیزات مورد نیاز تعیین بازده های انتقـال، توزیـع، کاربرد و بهره برداری و نیز بهره وری آب آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری میباشد. با به کارگیری […]

دانلود نشریه مستندسازی فعالیتهای مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی

تدوین راهنمای مستندسازی فعالیتهـای مـدیریت، بهـره بـرداری و نگهـداری شـبکه هـای آبیـاری و زهکشـی در راسـتای چارچوب پیشبینی شده و با ملاحظه اینکه منظور از مستندسازی فعالیتهای مدیریت، بهـره بـرداری و نگهـداری شـبکه هـای آبیاری و زهکشی، ثبت وقایع و رویدادهای روزمره در طول فصل آبیاری و غیرفصل آبیـاری، تنگناهـا و مشـکلات فنـی، مـالی و […]