ساکنان این خانه در یک باغ عمودی زندگی می کنند!

در شهرسازی سریع امروز، بناهای شهری در ویتنام از معماری اصیل خود خیلی فاصله گرفته اند. مثلا در هوای گرمسیری این منطقه ، تراکم فضای سبز به خنک کردن محیط کمک شایانی می کند ،اما مناطق تازه توسعه یافته شهری ارتباط خود را با طبیعت به طور کامل از دست داده اند . خانه که […]

این ساختمان با معماری ارگانیک می رقصد تا درختی قطع نشود!

هر سال روز ۵ ژوئن ( ۱۵ خرداد ) در سراسر جهان با عنوان روز جهانی محیط زیست گرامی داشته می‌شود. روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری انتخاب شده‌است. در این […]