دانلود جزوه راهسازی و روسازی

هدف از راهسازی ایجاد ارتباط بین دو نقطه بادر نظر گرفتن ضوابط آیین نامه ای و ضوابط ایمنی بر پایه ی ایجاد ایمنی برای راننده، وسیله نقلیه و عابر پیاده خواهد بود. تقسیم بندی راه از نظر طرح هندسی: برون شهری: 1- آزادراه  2- بزرگراه 3-راه اصلی 4-راه فرعی درون شهری:1- آزادراه 2-بزرگراه 3- شریانی […]

دانلود جزوه ی راهسازی دانشگاه قائن

مسیر خطی است بر روی زمین که بین دو نقطه مشخص به نام مبدا و مقصد انتخاب میشود و در امتداد آن یک راه طراحی و احداث می گردد . دسترسی: یک راه علاوه بر اتصال دو نقطه مبدا و مقصد باید دسترسی مراکز جمعیتی بین مبدا و مقصد را نیز تامین نماید. این تصمیم که […]