دانلود کتاب تحلیل خطر زلزله (AN OVERVIEW OF SELECTED SEISMIC HAZARD ANALYSIS METHODOLOGIES)

در زلزله های ایران بیشتر خسارت وارد بر ساختمان ها، مربوط به ساختمان های با مصالح بنائی بوده است. البته دلیل این امر این است که مرکز زلزله های ایران در شهرهای بزرگ و پرجمعیت قرار نگرفته است وگرنه اکثر ساختمان های فلزی و بتنی نیز بشدت اسیب می دیدند. خسارات وارد بر سازه ها […]

دانلود کتاب تحلیل خطر زلزله از مهدی شاداب فر

در زلزله های ایران بیشتر خسارت وارد بر ساختمان ها، مربوط به ساختمان های با مصالح بنائی بوده است. البته دلیل این امر این است که مرکز زلزله های ایران در شهرهای بزرگ و پرجمعیت قرار نگرفته است وگرنه اکثر ساختمان های فلزی و بتنی نیز بشدت اسیب می دیدند. خسارات وارد بر سازه ها […]