کاخ Rasumofsky

کاخ Rasumofsky   معماری : شرکت Baar-Baarenfels    موقعیت : وین، اتریش این کاخ برای یک دوک به نام آندری کریلویچ رازوموفسکی ، دیپلمات سابق روسیه از جانب تزار الکساندر در کنگره سال 1806 وین ، ساخته شده است. رازوموفسکی که یکی از حامیان بتهوون و جنبش هنری پیشرو بود ، یک معمار بلژیکی به نام لویی […]