متل شهر آستین

طراح  طراح و هتلدار ، لیز لمبرت ، این هتل در شهر آستین را از طریق نوسازی و استفاده از رنگ‌های روشن ، کاغذ دیواری های چشمگیر و لوازم فرعی وینتج به اصل و ریشه آن نزدیک نموده ‌است. این متل در شهر آستین از سال 1938 دایر بوده و در ساختمانی متعلق به اواسط قرن بیستم در باریکه ساوث‌کانگرس […]