نقشه های مسکونی
نقشه های گردشگری، اقامتی
نقشه های تجاری
نقشه های فرهنگی
نقشه های آموزشی
نقشه های بهداشتی، درمانی
نقشه های ورزشی، تفریحی